muon face

muon architektura

prostor mezi zvukem

muon je ticho, koncentrace a napětí v prostoru. koncentrace je o hledání podstaty, napětí je o vzniku. navrhování je vzájemným propojením. architektura je o hodnotách, které se mohou tímto propojením realizovat.

muon architecture

space between the sound

muon is silence, concentration and tension in space. concentration is about searching for essence, tension is about creation. design is about connecting them both. architecture is about values that can be realized by this connection.